Публична защита на дисертационен труд на докт. Виолета Кирилова Владова – Иванова на тема „Институтът на непреодолимата сила в търговското право”

Днес в ИУ-Варна се състоя  публична защита  на дисертационен труд на докт. Виолета Кирилова Владова – Иванова на тема „Институтът на непреодолимата сила в търговското право”за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Търговско право, с научен консултант: проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова.

Катедра „Правни науки“ поздравява Виолета Кирилова Владова – Иванова с придобитата ОНС „Доктор“ и пожелава успехи по пътя на научните изследвания!