Указания практическо обучение за специалност "Логистика"

Указания за провеждането на практическото обучение на студентите от специалност "Логистика"

 1. Практическото обучение на студентите е задължително на основание Правилника на ИУ-Варна, съобразно държавните изисквания за получаване на образователно-квалификационни степени (ОКС) по професионални направления и специалности. Касае студентите от ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър”, редовна, редовна-електронна, дистанционна и задочна форма на обучение в ИУ-Варна .
 2. Продължителността на практическото обучение е 45 календарни дни или 240 работни часа. Практическото обучение може да бъде проведено по всяко време между началото на летния семестър на текущата календарна година и началото на следващата академична година. Ако практическото обучение се провежда по време на семестъра, то следва да е в извънучебно време и да не оказва влияние на посещаемостта на учебните занятия от студента.
 3. Практическото обучение на студентите, обучаващи се по две специалности, се обединява и се провежда по две програми през периода, предвиден за основната специалност.
 4. Защитата на практиката се провежда на дати, определени в Заповед на Ректора за графика на учебния процес.
 5. Знанията и уменията на студентите от практическото обучение се оценяват с оценка на изпит.
 6. Отговорникът за практическото обучение в катедрата гл.ас. д-р Пламена Милушева уведомява студентите от 3 курс, специалност „Логистика“ , през  съответната учебна година за графика и изискванията за провеждане и защита на практиката.

 1. Професионалното практическо обучение (стаж) изисква:
 • Намиране на Фирма за провеждане на практическото обучение, с основен предмет на дейност, съответстващ на специалността на Студента.
 • Регистриране на Фирмата в платформата UEBN.
 • Регистриране на Студента в платформата UEBN. Работодателят вписва имената и e-mail на Студента(същият e-mail, с който Студентът се е  регистрирал в платформата UEBN).
 • Регистриране на Ментора в платформата UEBN. Менторът трябва да е регистриран в платформата UEBN като „Експерт от бизнеса”. Работодателят избира Ментор на програмата като вписва имената и актуален емайл  (същият емайл, с който Менторът се е  регистрирал в платформата UEBN).
 • Съгласуване на програмата с Работодател и Ментор, определен от фирмата.
 • Въвеждане на програмата от Работодателя.
 • Всички участници (Студент, Ментор и Експерт от ИУ-Варна) потвърждават програмата чрез попълване на необходимата информация.

СТУДЕНТЪТ:

 1. Потвърждава участието си в програмата, чрез бутона „Редактирай”.
 2. Попълва необходимата информация.
 3. Записва актуален емайл и имена на своя Академичен наставник. (Намира своя Академичен наставник в обявения списък по специалности и групи на адрес uebn.ue-varna.bg ⇨ Образователен процес  ⇨ Практическо обучение (стаж) ⇨ „Списък на ръководителите на практическо обучение за уч. 2017/2018 г. по катедри”).

ЕКСПЕРТЪТ ОТ БИЗНЕСА (МЕНТОР):

 1. Потвърждава участието си в програмата, чрез бутона „Редактирай”.
 2. Попълва необходимата информация за основните дейности и срок на стажа.

ЕКСПЕРТЪТ ОТ ИУ-ВАРНА:

 1. Потвърждава програмата чрез бутона „Прегледай”.
 • Оценяването на стажа се извършва от:

СТУДЕНТА:

 1. Оценяване на Ментора и проведената практика (самооценка, участие на Ментора и условията, предоставени от организацията).

ЕКСПЕРТА ОТ БИЗНЕСА (МЕНТОР):

 1. Оценяване на придобитите знания, умения и компетенции на Студента.

   ЕКСПЕРТА ОТ ИУ-ВАРНА:

 1. Оценява целия процес на стажа, изработения доклад от Студента и неговата защита.
 • Подготовката за защита на стажа изисква разработване на Доклад от Студента, основавайки се на следните изисквания, свързани със:
 1. Изготвяне на заглавна страница на Доклада.
 2. Съдържание на Доклада:
 • Попълване на  таблична форма (виж Таблица 1);
 • Изисквания за форматиране на докладите: шрифт (Font) Times New Roman (TNR), размер 12 пункта (12pt.), междуредие (Line spacing) Single, подравняване на текста (Aligment: Justify).

ДОКЛАД ЗА ЗАЩИТА НА СТАЖ,

ПРОВЕДЕН ВЪВ ФИРМА „…………….”

Студент:

………………………..,

спец. …., …. курс, гр…. ,

фак. №….., СИН ……….

        Научен ръководител:

                 /…………………/

В А Р Н А

2 0 1 8

Таблица 1

Профил на предприятието

Наименование на предприятието, в което се провежда практическото обучение

Ментор (име, длъжност)

Предмет на дейност на предприятието

(с какво се занимава предприятието, възникване, развитие, асортимент, размер на предприятието [1] )

Организационно-управленска структура:

-вид, брой отдели в състава на организационно-управленската структура на предприятието

-отдел/и ангажиран/и с логистиката, брой и структура на заетите лица в тях

 • Установени проблеми в  снабдяването;
 • Установени проблеми в дистрибуцията;
 • Установени проблеми в складовото стопанство;

Описание на дейностите изпълнявани от студента

 • Изводи от проведената практика (лично наблюдение и оценка на силните и слабите страни на логистичните дейности и проведения стаж).


[1] Критериите за класификация на предприятията според техния размер (Европейска комисия) може да намерите тук: www.bcci.bg/resources/files/nb6004773bgc_002.pdf


 1. Студентите, преминаващи стаж в чужбина представят Служебна бележка и Отчет за стажа съгласно приложените указания.
 2.  Практическо обучение, което е проведено при изпълнението на отделни проекти или програми на ЕС (напр. Еразъм +) може да бъде признато, ако то покрива изискванията посочени в тези указания. В тези случаи студентите следва да се свържат с посочения от катедра „Индустриален бизнес“ ръководител на практическото обучение.

                                 

Напомняме, че съгласно учебния план студентите провеждат практическо обучение след ІІІ курс редовно обучение, което завършва със защита и се оценява с оценка, която влиза при изчисляване на общия успех от следването.

Наличието на професионален трудов опит в CV-то е важно предимство за всеки студент, което го прави по-конкурентен и адаптивен на пазара на труда. В тази връзка следва всеки студент да бъде мотивиран да си намери добро място за провеждане на стажа и да насити това време със смисъл и съдържание, с реално придобиване на практически знания и умения. Част от целите на практическото обучение е и да преминете през процес на избор на желан работодател и професия, както и през процедура по подбор на персонал.

        Защитата ще се проведе пред ръководител на практическото обучение на спец. „Логистика“ -  гл.ас.д-р Пламена Милушева (каб. 423) e-mail: plammena@ue-varna.bg

Редовна сесия - 27 септември 2018

Поправителна сесия - 12 октомври 2018

Критерии за оценяване на Практическото обучение: (табл.2)

Табл. 2. Критерии за оценка на Практическото обучение

Критерии за оценка

Максимален брой точки

1.

Съответствие на дейностите, изпълнявани от студента по време на трудовия договор/практическото обучение с изучаваната от студента специалност

50

2.

Детайлност, пълнота и оформление на отчета за стажа, в т.ч:

40

2.1.

Оформление на отчетите

5

2.2.

Пълнота на информацията за фирмата 

10

2.3.

Детайлно описание на дейностите, изпълнявани от студента

25

3.

Защита на отчета

10

Общ брой точки

100

Крайната оценка се формира по приетата в ИУ-Варна скала за оценяване, както следва: (табл. 3)

Табл. 3. Скала за формиране на крайната оценка

от 87 до 100 т.

Отличен 6

от 73 до 86 т.

Много добър 5

от 59 до 72 т.

Добър 4

от 45 т. до 58 т.

Среден 3

до 44 т.

Слаб 2

На всички стажанти катедра "Индустриален бизнес" желае успех!