Национална конференция „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“ в ИУ – Варна

Национална конференция на тема „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“ се проведе на 8 юни 2018 г. в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана от катедра “Правни науки” в партньорство с Института за държавата и правото при БАН и Комисията за защита от дискриминация. Конференцията бе в рамките на Дейност 7 „Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти и преподаватели“ на проекта “Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“ (Договор № BG05M2OP001-2.009-0036). Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целта на научния форум беше да предостави възможност за разискване на проблематиката, свързана със защитата срещу всички форми на дискриминация в отделни аспекти на социалния, гражданския и икономически живот. Тя стана повод за среща на практици и учени от различни сфери на правното знание – правоприлагане и доктрина – академични учени, преподаватели, докторанти, съдии, членове на КЗД и представители на различни институции.

След официалното откриване на конференцията, което бе уважено от областния управител на Варненска област Стоян Пасев, бяха представени три пленарни доклада, подготвени и  изнесени от представители на институциите организатори на форума. Доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, изложи доклад на тема „Създаване и утвърждаване на Комисията за защита от дискриминация в Р. България. Перспективи за защита.“

Проф. д-р Ирена Илиевадиректор на ИДП при БАН, запозна аудиторията с развитието на европейските органи за противодействие на дискриминацията.

Проф. д-р Маргарита Бъчварова от ИУ – Варна изнесе доклад по актуалната тематика „Проблемът дискриминация в контекста на измененията на ЗРАСРБ“.

В рамките на дискусионните модули се изнесоха и разискваха 51 доклада – академични изследвания в сферата на дискриминационните форми по различните признаци и в отделни правни отрасли.

Дебатирани бяха предложения за усъвършенстване на законодателството, тенденции на антидискриминационни практики и становища с практическа насоченост.