Политика за поверителност

Политика за поверителност

На основание чл. 21 от Правилника за дейността на Икономически университет – Варна и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Комисия за защита на данните в състав:

Председател

Academics University of Economics - Varna  гл. ас. д-р Живка Матеева – длъжностно лице по защита на данните

  Mobile Мобилен тел. 0882 164569

  Електронна поща  Email: dpo@ue-varna.bg


Членове

 1. Росица Заркова - ръководител "Библиотека"
 2. Мариана Петкова - ръководител отдел "Учебна дейност и студенти" - сектор "Учебна дейност"
 3. Валентин Маринов - ръководител отдел "Информационни технологии и обслужване"
 4. инж. Георги Петров - ръководител сектор "Студенти"
 5. Дарина Иванова - ръководител отдел "Човешки ресурси"
 6. Женя Пейчинска - ръководител звено "Магистърско обучение"

Комисия за защита на данните (КЗД) осъществява цялостната политика на ИУ-Варна по защита на личните данни и следва да:

 1. Обсъжда на всеки 6 месеца цялостната дейност на администратора и служителите, които извършват обработване на личните данни;
 2. организира въвеждането в действие на Регламента и актуализира действащите в ИУ-Варна вътрешни правила за защита на личните данни;
 3. координира, анализира и контролира дейностите свързани със създаването, получаването, обработването, съхраняването и архивирането на личните данни, както и условията и реда за предоставяне на достъпа до тях в съответствие с Регламента и на други разпоредби за защита на данните
 4. изготвя начална оценка на риска, свързани с операциите по обработване на личните данни на служителите, преподавателите и студентите;
 5. отчита и обсъжда резултатите от оценката на въздействието върху защитата на данните;
 6. разработва програми за информиране и обучение на персонала относно защитата на личните данни;
 7. извършва проверки по спазване на Регламента и законодателството по защита на личните данни.