Научна сесия

Европейски социален фонд Икономически университетОперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Съгласно регламента на вътрешния конкурс за научни проекти, Научноизследователски институт при ИУ-Варна организира кръгла маса, на която да бъдат представени резултатите от приключилите през 2017 г. проекти за научно-приложни изследвания.

Кръглата маса ще се състои на 18 май 2018 г. от 10 ч. в зала 446.

Поканени са всички преподаватели, докторанти и студенти. Кръглата маса  се организира в рамките на Дейност 3 „Популяризиране на науката и научните изследвания сред студенти, докторанти и постдокторанти“ “ на Проект “Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“ (Договор № BG05M2OP001-2.009-0036).

Приключили проекти за научно-приложни изследвания към 31.12.2017 г.:


по ред

№ на проекта

Ръководител на проекта

Тема на проекта

1

НП-89

доц.д-р Мария Станимирова

Конкурентоспособност на селските райони в България - състояние и възможности за повишаването й

2

НПИ-130

проф.д-р Стоян Стоянов

Концесията като фактор за развитите на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България

3

НПИ-131

проф.д-р Пламен Илиев

Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020

4

НПИ-132

доц.д-р Любомир Георгиев

Конкурентност и стабилност на банковата система в България

5

НПИ-137

проф.д-р Маргарита Бъчварова

Търговска несъстоятелност - правни и икономически теоретико-приложни аспекти

6

НПИ-140

доц.д-р Галина Йолова

Правен режим на почивките и отпуските - теоретични и практически аспекти

7

НПИ-147

доц.д-р Илиан Минков

Перспективи и възможности пред индустриалните предприятия в България

8

НПИ-159

проф.д-р Фаня Филипова

Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност

9

НПИ-

08

Гл. ас. д-р Иван Куюмджиев

Разработване на уеб базирана система за регистриране на публикационна дейност

 

Проект  „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти и постдокторанти – гарант за по-добро бъдеще” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------