Студенти от специалност „Счетоводство и контрол“ участваха в преглед на научната дейност

Традиционният преглед на студентската научна дейност, в който участваха студенти от специалност "Счетоводство и контрол", се проведе на 25.04.2018 г. в Икономически университет - Варна.Свои научни разработки представиха Мариела Коева – специалност „Счетоводство и контрол“ (СК), 2 група, 4 курс; Вероника Бончева – специалност „СК“, 6 група, 4 курс; Женета Рачева – спец. „СК“, 2 група, 5 курс; Адриан Калчев – спец. „СК“, 2 група, 5 курс; Мария Караджова – спец. „СК“, 7 група, 4 курс и Мария Танева – спец. „СК“ ,7 група, 4 курс.

Представените доклади бяха на изключително високо ниво и засягаха актуални теоретични и практически проблеми, свързани със спецификата на пенсионноосигурителните дружества, калкулирането на себестойността на транспортните услуги, счетоводните и данъчните аспекти на търговските сделки със стоки, особености при отчитането на селскостопанската продукция и субсидииите в растениевъдството, отчитане на плановете с дефинирани доходи и спецификата при отчитане на приходите и разходите в туристическите предприятия.

Членовете на журито в състав: проф. д-р Надя Костова – председател, проф. д-р Фаня Филипова, гл. ас. д-р Рени Петрова и гл.ас.д-р Гергана Цончева, взеха трудно решение и определиха две първи призови места за магистрите Женета Рачева и Адриан Калчев.  Второ място бе присъдено на Вероника Бончева – бакалавър. Отличените студенти  получават правото да участват в Студентската научна конференция, организирана от Икономически университет – Варна през месец май 2018 г., където ще представят катедра „Счетоводна отчетност“.