Теоретико-практически семинар на тема: „ Основни институти в търговското право-теория и практика“

               На 25.04.2018 година в з. 301 се проведе теоретико-практически семинар на тема: „ Основни институти в търговското право-теория и практика“. На него присъстваха студенти от втори курс, изучаващи дисциплината „Търговско право“. Мероприятието бе съвместна инициатива на преподавателския екип по дисциплината с титуляр проф.д-р Маргарита Бъчварова и докторантите по търговско право и специалисти от практиката юрисконсулт Лиляна Филипова и адвокат Йордан Симеонов. В семинара участваха студенти от различни икономически спуциалности в университета.

               Освен теоретична част, на  студентите бяха представени отделни практически аспекти, свързани с прехвърляне на търговското предприятие, защита при отнемане на фирмена информация, доказване на неплатежоспособността на търговеца в съдебното производство,  определяне на началната дата на неплатежоспособността, съпоставка между отделните търговски дружества, тяхното управление и др.В рамките на семинара бе проведена и дискусия по конкретни казуси в практиката.

                Основната цел на семинара бе обобщение на основните институти по дисциплината, което да предостави възможност за теоретично овладяване на знанията,  практическото им приложение  и успешна подготовка за изпит.