Кръгла маса „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“ в ИУ – Варна

Кръгла маса на тема „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“ се проведе на 20.04.2018 г. в Икономически университет – Варна. Тя бе организирана съвместно от катедра „Правни науки“, Административен съд – Варна и Института за държавата и правото при БАН в изпълнение на сключени договори за сътрудничество.

Целта на научния форум беше да се представи административното правораздаване и връзката му с административната доктрина, като се предостави възможност за дискутиране на свързаната с тези сфери проблематика през погледа на теоретици и представители на съдебната власт.

На кръглата маса присъстваха проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по научноизследователска дейност в ИУ – Варна, Елена Янакиева – зам.-председател на Административен съд – Варна, доц. д-р Юлияна Матеева – ръководител на катедра „Правни науки“ при ВСУ, юристи и учени от различни сфери на практиката и теорията, научни работници от ИУ – Варна, БСУ и други висши училища, съдии, представители на адвокатурата и други институции, студенти от Икономически университет – Варна. Форумът обедини двата модула – практиката на варненския Административен съд по  предварително определени категории дела и теорията в нейната взаимовръзка – право и икономика.

Проведените дискусии обвързаха теория, практика, право и икономика  – данъчни измами, незаконно строителство, здравословни и безопасни условия на труд, които бяха разгледани и разисквани през призмата на съответното направление. При изключителен интерес, в дух на обединяване около идеи и проблеми на науката, и правораздаването се оформиха конкретни становища за усъвършенстване и доразвитие на нормите и доктрината.

В края на събитието беше отчетен безспорно ползотворния ефект от кръглата маса, като участниците се обединиха около идеята това да се превърне в традиционен, ежегоден форум с акцент на конкретни административноправни проблеми.