Срещи – дискусии на студенти с юристи от Окръжен съд – Варна

Среща-дискусия на студенти със съдия  Ралица Костадинова се проведе на 3.04.2018 г. в Икономическия унверситет в изпълнение на Договор за сътрудничество между ИУ – Варна и варненския Окръжен съд, и по проекта „Младите и правосъдието“. На нея присъстваха студенти от първи курс, ОКС „Бакалавър“,  специалности „Счетоводна отчетност“  и „Счетоводство и финанси“. Темата бе  ”Режим на правните субекти”.  Бяха дискутирани  практически въпроси, доразвиващи усвоената материя на общото учение за субектите на гражданското право,  в аспекта на  предизвикателствата, проблемите и особеностите при прилагане на правните норми и институти в практиката на  съда.

Интересът на студентите затвърди и доказа нуждата от провеждане на събития с практическа насоченост и срещи с представителите на правоприлагането, даващи  необходимата връзката теория – практика за  обогатяване и надграждане правната култура на бъдещите икономисти.

На 4.04. 2018 г. в ИУ – Варна се проведе специализирана среща-дискусия и със съдия Нейко Димитров.  Темата бе „Недействителност на правните сделки”. Присъстваха студенти  от ОКС „Бакалавър“,   специалности „Финанси“ и „Застраховане и осигуряване“, първи курс.

Срещата-дискусия като част от обучителния процес по дисциплината „Основи на правото“  имаше за цел да срещне студентите със специалисти от съдебната практика и да ги запознае с работата им по приложение на отделните закони.  

Бяха засегнати  изключително интересни практически въпроси, касещи  проблематиката по приложение института на недействителността на сделките в практиката на съда. Студентите задаваха въпроси, представляващи интерес за тях, и обсъждаха конкретни казуси. Те изразиха задоволство от проведената среща, потвърдиха интереса си  като цяло към инициативите по проект „Младите и правосъдието“  (на катедра „Правни науки“ и Окръжен съд – Варна), както и към начинd на обучение по дисциплината “Основи на правото“, съчетаващ теоретичната част с практически аспекти.