Кръгла маса "Качество на стоките и защита на потребителите" в ИУ – Варна

Кръгла маса „Качество на стоките и защита на потребителите” се проведе на 15 март 2018 г. в Икономически университет – Варна. Тя беше организирана от Центъра за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ в ИУ – Варна под егидата на Министерството на икономиката. Съорганизатори на форума бяха Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това е трета поредна съвместна инициатива на ЦКСПЗ,  ДАМТН и КЗП, към тематиката на която се проявява изключителен интерес и активно присъствие от отговорните структури за пускането на пазара на качествени и безопасни стоки.

В кръглата маса се включиха повече от 50 участници, представители на: ДАМТН и регионалната структура във Варна; на КЗП; Регионалната здравна инспекция – Варна; Митница Варна; общински структури, отговарящи за контрола на стоките; икономически оператори на пазара с потребителски стоки; нотифицирани органи; изследователски центрове и лаборатории; клуб 9000;  от ИУ-Варна участваха - зам.ректора по НИД проф. д-р Веселин Хаджиев, зам.директора на НИИ – доц. д-р Людмил Найденов, преподаватели от катедра „Стокознание”, „Счетоводна отчетност“, ИОТ; студенти – бакалаври и магистри от специалностите „Стокознание” и „Качество и експертиза на стоките”; научни работници от чуждестранни университети.

Основна цел на кръглата маса беше дискутирането на проблемите по осигуряване и гарантиране пускането на пазара не само на безопасни, но и на качествени стоки, ролята на надзора на пазара и приетите добри практики, възможността за правна защита интересите на потребителите и установените добри практики от КЗП, ролята на нотифицираните органи и акредитираните лаборатории, както и възможността за по-добро обвързване на държавните органи, бизнес организациите и образованието за подготовката на специалисти с висше образование в областта на качеството и безопасността на стоките.

Кръглата маса беше открита от доц. д-р Теменуга Стойкова –  ръководител на Центъра за качество на стоките и потребителска защита. Представени бяха основните права на потребителите, необходимостта и утвърждаването на Световен ден на потребителите. По направленията на кръглата маса бяха представени 24 доклада от страната и чужбина. Интерес предизвикаха докладите, изнесени от държавните експерти на ГД „Надзор на пазара” при ДАМТН – инж. Мариета Мухтарова и Мариана Минева, от регионалния директор на КЗП Христо Милев за нелоялните търговски практики, от представители на „Елдоминвест” за гарантиране качеството и безопасността на произвежданите от тях продукти, на Контрол 94 ООД за оценка съответствието на газовите уреди, на РЗИ за качеството на питейната вода, на ЦИЕС за ролята на нотифицираните органи. На кръглата маса бяха представени и съвременни научни изследвания в областта на качеството на стоките - нормативни промени в европейските изисквания, оценяване, идентифициране на асортимента и установяване на евентуални фалшификации, съвременни методи за изследване на безопасността на стоките, качеството на стоките на фермерските пазари. Дискутирани бяха и въпросите за правната защита на потребителите при нарушение на техните права с представители на катедра „Правни науки” и изнесените от тях три доклада за защитата на правото на потребителите за получаване на качествени стоки и услуги – доц. д-р А. Андреева, доц. д-р Г. Йолова, адв. Вл. Данев. Доц. д-р Теменуга Стойкова представи възможностите на ИУ-Варна в подготовката на специалисти с висше образование, които имат квалификацията да работят на всички етапи от жизнения цикъл на стоките, при гарантиране, удостоверяване и надзор на качеството. Поставен беше и въпроса за необходимостта от по-добро сътрудничество между университета, държавните организации и бизнеса за практическата подготовка и реализацията на специалистите с висше образование.

Организираната кръгла маса в ИУ – Варна укрепи поставената основа за по-тясно сътрудничество и устойчиво партньорство между държавни, общински и частни органи за контрол на пазара, неправителствени организации, нотифицирани органи, представители на бизнеса, научни и образователни организации относно осигуряване и гарантиране на качествени стоки на пазара, защита интересите на потребителите и подготовката на компетентни специалисти с висше образование за изпълнение на тези цели.