Срещи-дискусии за наказателното право в ИУ – Варна

Срещи-дискусии по актуални проблеми на наказателното право със съдия А. Попов от Окръжен съд – Варна  се проведоха на 20 и 21.03. в ИУ – Варна. Те  са част от инициативите по проект „Младите и правосъдието“ в изпълнение на договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и варненския Окръжен съд.

На срещите присъстваха студенти от първи курс ОКС „бакалавър“, специалности „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство и одит“, „Финанси“ и „Застраховане и осигуряване“.

Тематиката обвърза изучаваната от студентите наказателноправна материя, част от материята на дисциплината „Основи на правото“ с практиката на съдия Попов.  С голям интерес бъдещите икономисти се запознаха с особеностите по прилагане на наказателноправните норми в казусите на съдилищата и успяха да се докоснат до проблемите на реалното правораздаване. Чpез непосредствената дискусия и в съответствие с методологията на Катедра „Правни науки“ за тясна връзка на теоретичните с практически знания обучаваните добиха своята реална предства за единството на закона и наказателния механизъм.