ИУ–Варна е домакин на семинар "Изграждане на регионални научни центрове"

ИУ–Варна е домакин на семинар "Изграждане на регионални научни центрове"

Икономически университет – Варна ще бъде домакин на семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“, който ще се проведе на 16.03.2018 г. от 9.30 ч. в ЗАЛА 1 на академичната сграда. Той се организира от двата управляващи органа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, които канят научната и академичната общност, бизнеса и местните власти от Североизточния район на планиране.

Семинарът е част от инициатива на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., която предоставя възможност на научноизследователскиет организации от 6-те района за планиране в страната /без София – град/ да кандидатстват през 2018 г. с проектни предложения от регионално значение за безвъзмездно финансиране по процедура „Изграждане на регионални научни центрове“. Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти. Тя има за цел да подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователската инфраструктура и проложни изследвания с ефект върху повишаване степента на технологична комерсиализация. Целта е да се постигне по-добро насочване, регулиране и ефикасност на публичните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност при отчитане на съществуващия научен потенциал във всеки регион.

Чрез създаването на регионални научни центрове се предвижда също така да се осигурят по-добри условия за провеждане на приложни изследвания при засилен регионален бизнес интерес и със съдействието на местните власти. Така ще се осигурят по-добри условия за функциониране на изследователските структури като важен фактор при изграждане на регионалната иновационна екосистема в страната.

ДНЕВЕН РЕД НА СЕМИНАРА

16 март 2018 г.
Икономически университет - Варна, бул. „Княз Борис I-ви“ 77
Академична сграда, ет. 1, ЗАЛА 1

09:30 ч. – Регистрация
10:00 ч. – Официално откриване
10:30 ч. – Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 (Напредък), г-н Стефан Узунов, консултант, Министерство на икономиката
10:50 ч. – Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България, д-р Милена Дамянова, директор, дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката
11:10 ч. – Резултати от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Калин Маринов - заместник главен директор, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката
11:30 ч. – Концепция „Изграждане на регионални научни центрове“ (предстояща процедура по ОП НОИР), доц. Евгени Евгениев, консултант, ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Министерство на образованието и науката
12:00 ч. – Дискусия
13:30 ч. – Заключение