Конференция на младите научни работници 2018

Конференция на младите научни работници 2018

Европейски социален фонд Икономически университетОперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Уведомяваме Ви, че на 11 юни 2018 г. ще се проведе традиционната Конференция на младите научни работници организирана от ИУ – Варна.

За участие в нея се поканват младите преподаватели от университета – асистенти, главни асистенти и докторанти. Докладите, изнесени на научния форум ще бъдат публикувани в сборник.

В срок  до 09 май 2018 г. в отдел НИДД (каб. 503) ще се приемат заявки за участие, заедно с резюметата на докладите.

 

Конференция на младите научни работници се организира в рамките на Дейност 7 „Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти и преподаватели“ на Проект “Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти и постдокторанти – гарант за по-добро бъдеще” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.