Успешна защита на дисертационен труд

На 16.01.2018 г. се проведе публичната защита на дисертационен труд на докторант самостоятелна форма на обучение Силвия Братоева-Манолева  , на тема:  "Доходното неравенство в България след 1990 г.: състояние, тенденции и макроикономически детерминанти" с научни консултанти: проф.д-р ик.н. Васил Георгиев Тодоров и доц. д-р Христо Делчев Мавров за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8 – Икономика, докторска програма – Политическа икономия (ОИТ). 

      Представеният дисертационен труд получи висока оценка от научното жури в състав председател доц.д-р В.Гаргов и членове, проф.д-р ик.н. Д.Канев и доц.д-р Д.Иванова, доц.д-р Младен Димитров Тонев и доц.д-р Христо Делчев Мавров.

     Катедра "Обща икономическа теория " честити на доктор  Силвия Братоева-Манолева  и  пожелава още много научни постижения.