Конкурс за научни проекти 2018 г.

Конкурс за научни проекти 2018 г.

По реда на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна дейност, със Заповед на Ректора на ИУ-Варна № РД-14-73/18.01.2018 г.

Икономически университет - Варна обявява

КОНКУРС

за финансиране на научни проекти за присъщата научноизследователска дейност на Икономически университет - Варна в следните направления:

  1. Проекти за фундаментални и приложни изследвания в областите, в които ИУ-Варна подготвя студенти и докторанти,
  2. Проекти за подпомагане разработването на емпиричната част на докторски дисертации,
  3. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Срок за представяне на проектните предложения за уастие в конкурса - един месец, считано от 18.01.2018 г.

Проектните предложения се представят в отдел НИДД (каб. 503) в 1 екземпляр на хартиен носител и в електорнен формат на ел. поща на отдела.

Подробна информация относно правилата и процедурите за провеждане на ежегодния конкурс за научни проекти, тяхното финансиране, както и бланките за проектните предложения можете да  намерите в СУК (http://www.suk.ue-varna.bg/, login, СУК по ISO, QMS, ДОКУМЕНТАЦИЯ по СУК, 08 РР НИДД, 08.04 WP Проекти по Наредба .......).

Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

Регионална икономика