Кръгла маса "Екологичен бизнес и регионална сигурност – проблеми и добри практики" в ИУ – Варна

Кръгла маса на тема „Екологичен бизнес и регионална сигурност – проблеми и добри практики” се проведе в зала 1 на Икономически университет – Варна на 12.12.2017 г. Форумът беше организиран от катедрите „Аграрна икономика” и „Правни науки”. Присъстваха представители на Община Варна, Община Аксаково, Басейнова дирекция „Черноморски район”, „Поддържане чистотата на морските води” АД, Института по океанология, Агрополихим АД, НССЗ, Био градина „Туинс“, детска занималня „Патиланци”, представители на други бизнес организации, членове на академичното ръководство на ИУ – Варна: проф. д-р В. Хаджиев – зам.-ректор по НИД, директорът на НИИ проф. д-р Зоя Младенова, ръководители на катедри, преподаватели и студенти.

Модератор на събитието беше доц. д-р Андрияна Андреева - ръководител катедра „Правни науки”, която запозна аудиторията с целта на събитието: да се разгледат актуални екологични теми и въздействието им върху бизнеса и регионалната икономика.

Доц. д-р Мария Станимирова представи новата специалност в бакалавърска степен „Екологичен бизнес и регионална сигурност”, която двете катедри ще предложат в кандидатстудентската кампания за учебната 2018/2019 г. Доц. Станимирова обоснова необходимостта от нея с факта, че преодоляването на последиците от влошаващата се екологична среда и реализацията на целите на Европейската програма в областта на екологията в България провокират нуждата от „зелени“ специалисти и създаването на „зелени“ работни места. Целта на обучението в специалност „Екологичен бизнес и регионална сигурност” е да запознае студентите със съвременни и актуални направления в развитието на екологичния бизнес, в съчетание с фундаменталното им обучение по икономика и да подготви висококвалифицирани специалисти за предприятията, държавната и общинска администрация, стопанските и нестопанските организации, ангажирани с екологично ориентиран бизнес. Акцент в обучението е правната подготовка по ключови направления на регионалната сигурност. Специалността ще се предлага в редовна – електронна форма, поясни доц. Станимирова.

Модераторът насочи дискусията към споделяне на опит, идеи и презентиране на добри практики по опазване и възстановяване на околната среда.

Таня Милушева - еколог и управител на детска занималня „Патиланци”,  направи презентация с реализирани събития и представи идеи за екологичното възпитание на най-малките.

Инж. Надя Иванова от Басейнова дирекция запозна участниците във форума с работата на дирекцията и плана за управление на речните басейни.

Госпожа Валя Неделчева от Община Аксаково представи на аудиторията дейността на изграденото по проект № DIR-5112122-10-78 Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, а Ивайла Петкова – еколог от „Поддържане чистотата на морските води” АД,  посредством кратък филм представи дейността на дружеството.

Доц. Андреева обобщи направените презентации, споделените идеи, разкритите проблеми и представените добри практики: „Проявява се необходимостта от разпространението на екологични технологии, засилване на конкурентната способност на фирмите и организациите, чрез внедряване на екологични практики, реализирането на екоиновации и др. Създава се нов начин на мислене предполагащ бизнес решенията да са основани на екологичната наука, икономическата рационалност и социалната отговорност.” Тя представи и предстоящите събития, които двете катедри планират да реализират през 2018 г.