Публична презентация на монографично изследване на тема "Търговска несъстоятелност – правни и икономически теоретико-приложни аспекти"

Публична презентация на монографично изследване на тема „Търговска несъстоятелност – правни и икономически теоретико-приложни аспекти“ се състоя на 29.11.2017 г. в Икономически университет – Варна. То е по научно-изследователски проект № 137/ 2015 година с авторски колектив: проф. д-р Маргарита Бъчварова, гл. ас д-р Живка Матеева, Ивайла Димитрова, Ива Игнатова, както и докторантите Стоян Георгиев, и Миглена Станева.

Представители на адемичното ръководство на университета: проф. д-р В. Хаджиев – зам.-ректор по научно-изследователската дейност и докторантура и проф. д-р Зоя Младенова – директор на НИИ, участваха в научния форум, към който значителен интерес проявиха и доказани експерти в областта на юридическата практика, бизнеса и академичната общност.

При откриването на форума ръководителят на авторския колектив проф. д-р М. Бъчварова посочи, че една от спецификите на научното изследване е интердисциплинарният подход, който е наложителен при анализиране на комплексни явления от съществено значение за правото и икономиката. Основна цел на научния форум бе да се постави основата на дискусия, която да допринесе за реформа в сферата на несъстоятелността като правен механизъм, предназначен да реши икономически проблеми.

В обществения дебат по проблемите на търговската несъстоятелност, иницииран от авторския колектив, участваха изявени представители на юридическата практика и организации: Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна, Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна, съдия Мария Христова - Окръжен съд, Стоян Колев – съдия ВРС, Иван Табаков – председател на ВИТК, Румяна Манковска – синдик, представители на адвокатура – Варна: Мария Тодорова, Милен Сутев, Златозар Йорданов, Лиляна Кайкамджозова – юрисконсулт, Жана Лечева, Ана Михова, Диана Петрова.

В научната дискусия по проблемите на несъстоятелността активно участваха и доказани експерти от академичния състав на ИУ – Варна: проф. д-р Н. Костова и проф. д-р Ф. Филипова. Присъстваха и преподаватели от различни сфери на научното познание: доц. д-р В. Димитрова, доц. д-р Ст. Киров, доц. д-р Й. Йовчев, доц. д-р В. Георгиев, гл. ас. д-р Н.Попова, гл. ас. д-р М. Кънева, гл. ас. д-р Д. Димитрова, ас. д-р Цв. Манолов, ас. В. Владова, ас. М. Цветковска. Заинтересованост към научния форум изразиха и А. Хаджиколев –председател на Студенски съвет, преподаватели, докторанти и студенти в ИУ – Варна.

Основните акценти на обществения дебат се фокусираха върху следните проблеми: законодателен модел на несъстоятелността в България, потребителска несъстоятелност, наказателно-правни аспекти в производството по несъстоятелност, проблемът за публичността на личните данни на кредиторите, правното положение на синдика и възможностите за повишаване на неговата професионална квалификация и отговорност, финансовата автономност и устойчивост на предприятието, финансови модели за прогнозиране на неплатежоспособността.

Авторският колектив съвместно с експерти от юридическата и икономическата практика се обединиха около становището усъвършенстването на законодателството да е в посока прилагане на реорганизационни процедури, които имат за цел да преструктурират и оздравят предприятието на длъжника в един ранен етап преди настъпването на неплатежоспособност. В търговското ни законодателство към настоящия момент е уредено специално производство по стабилизация на търговеца, което позволява на длъжниците да се реорганизират при данни за финансови затруднения, но е необходимо да се минимализират разходите по провеждането и да се приложи на практика, за да се прецени неговата ефективност. В процеса на дискусията се породиха и предложения за повишаване професионалната квалификация на синдика, преодоляване на отделни слабости на правната ни уредба, регламентиране на нови състави в наказателния кодекс за неправомерни деяния в сферата на несъстоятелността, уреждане на потребителската несъстоятелност и др.

Участниците в дискусията изразиха мнение, че решаването на общозначими проблеми чрез обществен дебат от експерти в съответните сфери позволява да се направи комплексен анализ на ситуацията и е възможност за рационални научни, и прагматични мерки.