Студенти от Икономически университет – Варна посетиха варненския затвор

Студентите от образователно-квалификационна степен /ОКС/ „бакалавър“ специалност „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“, и ОКС “магистър“, специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“  заедно с доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител катедра „Правни науки“ при Икономически университет - Варна посетиха варненския затвор на 21.11.2017 г.  

Посещението е в рамките на подписан договор за сътрудничество между двете институции и доразвива принципите на обучението  за обвързаност на практиката с учебната програма по трудово право. Студентите имаха възможност да се запознаят със спецификите при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ и с особеностите в правния режим на труда на осъдените лица. В конкретика и предвид изучаваните от тях дисциплини те придобиха практическо доразвитие на знанията си относно спецификите на труда в специализираните институции, отчитайки особеностите на работното време, начина на изпълнение на трудовите задължения и трудовата дисцилплина, особеностите при зачитането на работните дни за намаляване срока на наложеното наказание.