Примерни теми, въпросник и литература за студентите ОКС "Магистър", специалност РМК