Стипендия за обучение на докторант от Европейски университетски институт

Стипендия за обучение на докторант от Европейски университетски институт
През 2016 г. МОН стана пълноправен член на Европейския университетски институт и предстои да предостави Стипендия за обучение на докторант за академичната 2018 – 2019 година.

Европейският университетски институт е базиран във Франция, през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение. Институтът предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически, юридически, политически и правни науки.

Стипендията възлиза на 1315 евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството.

Национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОН стипендия:
  1. Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване;
  2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил ОКС Магистър
  3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за ОКС Магистър – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата, в която е придобита степента.
Краен срок за кандидатстване – 31 януари 2018 г.

Всички останали изисквания, поставени към кандидатите, могат да бъдат открити на интернет страницата на института: https://www.eui.eu/

Стипендия за обучение на докторант от Европейски университетски институт