Кръгла маса "Ролята на правото в съвременната икономика" се проведе в ИУ – Варна

Ежегодна и вече традиционна кръгла маса на правна тематика  се проведе на 3.11.2017 г. в Икономически университет – Варна. Темата на тазгодишия форум беше  "Ролята на правото в съвременната икономика". На събитието присъстваха и поднесоха приветствия към организаторите и участниците ректорът на университета проф. д-р Пламен Илиев, заместник-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност доц. д-р Петя Данкова, областният управител на област Варна Стоян Пасев, административни ръководители на съдилища, директорът на варненския затвор, декани на факултети, ръководители на катедри от висшето училище, настоящи и бивши членове на катедра „Правни науки“, представители на адвокатурата и бизнеса.

В научния форум с доклади участваха представители на академичната общност на ИУ-Варна, УНСС – ЮФ - София, ВСУ "Черноризец Храбър", Института за държавата и правото към БАН, представители на Апелативен съд – Варна, Окръжен съд - Варна, Софийска прокуратура, Адвокатска колегия - Варна, докторанти.

Интерес към проблематиката проявиха и представители на бизнеса като основен потребител на образователния продукт в лицето на Societe Generale Експресбанк и търговски дружества партньори.

Представени бяха общо 32 доклада в различни сфери на правната и икономическата наука, засягащи актуални проблеми на практиката, правоприлагането, правораздаването и като цяло – в рамките на функциониране на социалния и икономически механизъм. Проведоха се интересни и ползотворни дискусии, разисквани бяха отделни аспекти от взаимовръзката право, икономика и социална среда. Бяха изведени и конкретни предложения за подобряване и усъвършенстване на законодателството с оглед  изискванията за неговата актуалност  при  динамично развиващата се и глобализираща се икономика.