Университетска национална ученическа олимпиада - регламент

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ОЛИМПИАДА НА ИУ-ВАРНА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Цели на олимпиадата.

1. Да се предоставят условия за творческа и за интелектуална изява на ученици с подчертан интерес към учебните предмети „Български език и литература“ (БЕЛ), „Руски език”, „Английски език”, „Немски език” и „Френски език”;

2. Оценяване уменията на учениците за самостоятелно създаване  на аргументативен текст (есе) по зададена тема, както и на компетентностите, базирани в Държавните образователни стандарти за учебното съдържание по български език и литература, руски език, английски език, немски език и френски език;

3. Да се предостави възможност на участниците, заели призови места, да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС „бакалавър“ на ИУ-Варна.

Изисквания към участниците.

В ученическата олимпиада имат право да вземат участие всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища в Република България и в чужбина, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

Срок за провеждане на олимпиадата.

 1. Регистрация.

Желаещите да участват подават заявление за участие със свободен текст в периода

от  01.11. 2017 г. до 15. 11. 2017 г. на следните имейл адреси:

 1. Провеждане на олимпиадата.

Олимпиадата ще се проведе на 25 ноември 2017 г. от 9:00 ч. в ИУ - Варна.

 1. Обявяване на резултатите.

Резултатите ще бъдат обявени на 10.12.2017 г.

Формат и оценяване.

Олимпиадата се провежда в пет състезателни секции – „Български език и литература”, „Руски език”, „Английски език”, „Немски език” и „Френски език”. Участнците във всяка секция пишат есе по предварително зададена тема. Времетраенето е 4 (четири) астрономически часа, които започват да текат от момента на предоставяне на темата за писане. Творческите умения и езиковите компетентности на участниците се оценяват по точкова система. Максималният брой точки е 100, които се разпределят, както следва:

 1. Български език и литература – общо 100 т.

Компетентности за изграждане на есе – 80 т.

 • Формулиране на ясна теза, адекватна на поставения проблем – 10 т.
 • Аргументиране на тезата целенасочено и задълбочено – 10 т.
 • Аргументиране на тезата логически последователно – 10 т.
 • Смислово обвързване на композиционните части – 10 т.
 • Изразяване на лична позиция по поставения проблем – 10 т.
 • Полагане на проблема в актуален контекст – 10 т.
 • Използване на уместни стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие – 10 т.
 • Умения за интерпретация на различни аспекти на проблема – 10 т.

Езикови компетентности – 20 т.

 • Познаване и прилагане на стиловите норми на съвременния български книжовен език – 5 т.
 • Познаване и прилагане на граматичните норми на съвременния български книжовен език – 5 т.
 • Познаване и прилагане на правописните норми на съвременния български книжовен език – 5 т.
 • Познаване и прилагане на пунктуационните норми на съвременния български книжовен език – 5 т.

 1. Руски език – общо 100 т.

Есеистични компетентности – 70 т.

 • Умения за формулиране на теза по поставения проблем – 7 т.
 • Задълбочено интерпретиране на проблема и аргументиране – 10 т.
 • Умение за интерпретиране на отделните аспекти на поставения проблем – 10 т.
 • Умения за логическа организация на текста – 10 т.
 • Смислова обвързаност между отделните композиционни части – 10 т.
 • Изразяване на лична позиция и отношение към поставения проблем – 10 т.
 • Постигане на въздействие и убедителност (стилно-езикови умения) – 13 т.

Езикови компетентности – 30 т.

 • Владеене на лексикалната норма на съвременния руски език – 10 т.
 • Владеене на граматичната норма на съвременния руски език – 10 т.
 • Владеене на правописната норма на съвременния руски език – 5 т.
 • Владеене на пунктуационната норма на съвременния руски език – 5 т.

 1. Английски език – общо 100 т.
 • Съдържание и логическа последователност на изложението – 30 т.
 • Спазване на дадения обем и формат – 10 т.
 • Спазване на граматическите норми и правила – 20 т.
 • Правилна и точна употреба на лексиката – 20 т.
 • Богатство на изразните средства – 10 т.
 • Правопис – 10 т.

 1. Немски език – общо 100 т.

Компетентности за изграждане на есе – 50 т.

 • Формулиране на ясна теза, адекватна на поставения проблем – 10 т.
 • Аргументиране на тезата целенасочено, логически, последователно – 10 т.
 • Смислово обвързване на композиционните части – 10 т.
 • Изразяване на лична позиция по поставения проблем – 10 т.
 • Умение за интерпретация на различни аспекти на проблема – 10 т.

Езикови компетентности – 50 т.

 • Правилна и точна употреба на лексиката на немския книжовен език – 10 т.
 • Познаване и прилагане на граматичните норми на немския книжовен език – 10 т.
 • Познаване  и прилагане на стиловите норми на немския книжовен език – 10 т.
 • Познаване и прилагане на правописните норми на немския книжовен език – 10 т.
 • Познаване и прилагане на пунктуационните норми на немския книжовен език – 10 т.
 1. Френски език – общо 100 т.

Компетентности за изграждане на есе – 40 т.

 • Формулиране на ясна теза, адекватна на поставения проблем – 5 т.
 • Аргументиране на тезата целенасочено, логически, последователно със спазване на определения брой от думи /250-300/ – 15 т.
 • Смислово обвързване на композиционните части – 10 т.
 • Изразяване на лична позиция по поставения проблем – 10 т.

Езикови компетентности – 60 т.

 • Правилна и точна употреба на лексиката на френския книжовен език – 20 т.
 • Познаване и прилагане на граматичните норми на френския книжовен език – 20 т.
 • Познаване и прилагане на стиловите норми на френския книжовен език – 10 т.
 • Познаване и прилагане на правописните норми на френския книжовен език – 10 т.

Класиране на участниците.

Крайният резултат на всеки участник се определя в точки, като общият им брой се формира въз основа на отделното оценяване на всяка от посочените по-горе компетентности. Максималният брой точки е 100. Всяка писмена работа се проверява от членовете на журито, които не отбелязват нищо по нейните страници. Въз основа на тези първични оценки се изчислява окончателната оценка на работата като тяхна средноаритметична стойност. При разлика в оценките на проверяващите от повече от 25 точки, работата се дава на арбитраж. Крайното класиране на участниците се обявява чрез протокол, подписан от всички членове на журито. В протокола поименно са посочени в низходящ ред резултатите на всички участници в олимпиадата. Участници с равен брой точки се класират на едно и също място. Протоколът се публикува в сайта на ИУ-Варна.

Жури.

Оценяването ще се извърши от жури за всяка от посочените секции, включващо преподаватели от ИУ-Варна.

Награди

1. Прием без конкурсен изпит и освобождаване от семестриални такси.

На участниците, класирали се на първите три места в отделните секции, се дава възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, на ИУ-Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и да бъдат освободени от семестриални такси, както следва:

 • Класираният на първо място се освобождава от семестриални такси за първата учебна година.
 • Класираните на второ и трето място се освобождават от семестриална такса за първия учебен семестър.

2. Признаване на резултата за оценка при кандидатстване за прием в ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС”бакалавър” в ИУ-Варна, както следва:

2.1. при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00);

2.2. при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25);

2.3. при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50);

2.4. при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75);

2.5. при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00).

3. Сертификати за участие.

Участниците с резултат по-малък от 50 точки получават сертификати за участие.