Конкурс за еднократна годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

Конкурс за еднократна годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

Конференцията на независимите синдикати в България учредява Годишна стипендия в памет на професор доктор на философските науки Кръстьо Петков, президент на КНСБ от 1990 до 1997 г. Съучредители на стипендията са Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури. Темата на конкурса за 2017 г. е "Нови системи на заплащане и стимулиране на труда: механизми на насърчаване на мотивацията за труд, производителността на труда и обвързването им с благосъстоянието на работното място: анализ на ситуации в България".

До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен) на възраст до 35 години, които специализират в областта на:

  • Икономика и управление на труда, като в т. ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията  и др.;
  • Социална икономика, като в т. ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;
  • Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;
  • Индустриални отношения;
  • Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;
  • Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.
Предложения за участие в конкурса за 2017 г. се подават до 15.10.2017 г. Предложението трябва да бъде под формата на молба до Президента на КНСБ за допускане до участие в конкурса, като се включат и данни за кандидата и следните приложения:
  • Автобиография, в която да е посочена рождената Ви дата;
  • Академична справка за изучаваната специалност (сканирано копие) или за специалността, по която се подготвя докторската дисертация;
  • Копие от диплома за завършена специалност (бакалавърска и/или магистърска степен), ако не съвпада с изучаваната по магистърска или докторска програма.

Предложенията се подават по електронна поща на следните електронни адреси: eribarova@citub.net и ltomev@citub.net с копия до bkaradimova@citub.net и dalexieva@citub.net

Разработката се предава не по-късно от 10.12.2017 г. в електронен формат на посочените вече електронни адреси.

Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в Приложение №1 и Приложение №2. Срокът за оценка от научното жури и определяне на победителя е 05.02.2018 г. Наградата се връчва на 17-18.02.2018 г. на тържеството по повод годишнината на КНСБ.