Нова бакалавърска специалност "Съдебна администрация" в ИУ-Варна

Нова бакалавърска специалност "Съдебна администрация" в ИУ-Варна

Единствената в България специалност за обучение на специалисти за работа в съдебната администрация започва от новата учебна 2017/2018 г. в Икономически университет – Варна.Брошура Съдебна администрация

Учебната програма за новата специалност е изработена съвместно с юристи, съдии и експерти от Националния институт на правосъдието. Тя гарантира попълването на пазарната ниша с качествено образовани кадри, които могат да работят като съдебни администратори, да заемат различни ръководни и  административни длъжности в съдилища и прокуратури.

Обучението е в редовна форма с четиригодишен срок. Завършилите курса на обучение студенти получават образователно - квалификационната степен “бакалавър” по професионално направление “Администрация и управление”, специалност “Съдебна администрация” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

Повече за кандидатстудентска кампания 2017/2018