СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ГОТОВИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА СЕПТЕМВРИЙСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ

СПЕЦИАЛНОСТИ ‘’СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ’’-ОКС ‘‘МАГИСТЪР‘‘ И СО-ДО, СО И СФ- ОКС ‘‘БАКАЛАВЪР‘‘

ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТАВАНИ ПРЕЗ ЮНСКАТА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В Н-110 НА 29 И 30 АВГУСТ 2019 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. СЪЩИТЕ СЕ ИЗГОТВЯТ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА КАТО САМО ЕДИН СЕ ПРЕДСТАВЯ В КАТЕДРАТА ЗАЕДНО С ПОПЪЛНЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ И АВТЕНТИЧНОСТ. ВТОРИЯТ ЕКЗЕМЛЯР СЕ ПРЕДСТАВЯ В ДЕНЯ НА ЗАЩИТАТА ПРЕД КОМИСИЯТА. ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ И В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЗАПИСАНИ ВЪРХУ ДИСК. ДИСКЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ  ПРЕДСТАВЕН В ХАРТИЕНО ПЛИКЧЕ,  ВЪРХУ КОЕТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОСОЧЕНИ ТРИТЕ ИМЕНА НА СТУДЕНТА, ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН (БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР), ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (РЕДОВНО/ЗАДОЧНО), АКТИВЕН ЕМЕЙЛ И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА. ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ СЕ ПРИЕМАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО С ПОДПИС ОТ НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ !

ОТ КАТЕДРАТА