Важно за студентите дипломанти, които ще разработват дипломна работа - декларация за оригиналност и автентичност

декларация

Тази декларация се подава заедно с готовата дипломна работа преди защитата й!

от катедрата