Успешна защита на дисертационен труд

       На 25.01.2017г. се проведе публичната защита на дисертационен труд на докторант редовна форма на обучение Евгени Филчев Филипов, на тема: „Възможности на академичното spin-off предприемачество за технологичното преструктуриране на българската икономика“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8 – Икономика, докторска програма – Политическа икономия (ОИТ). 

      Представеният дисертационен труд получи висока оценка от научното жури в състав председател доц.д-р В.Гаргов и членове проф.д-р ик.н. И.Якимова, проф.д-р ик.н.С.Коева, проф.д-р ик.н. Д.Канев и доц.д-р Д.Иванова.

     Катедра "Обща икономическа теория " честити на доктор  Е.Филипов и му пожелава още много научни постижения.