Научна конференция "Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие"

ЦСИИП О К А Н А

за участие в

Научна конференция

на тема "Разнообразието в българското
стопанско-историческо развитие"

29 – 30 септември 2017 г.

Катедра "Социални и хуманитарни науки" при Икономически университет – Варна и Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) Ви канят да вземете участие в Научна конференция на тема „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“, която ще се проведе на 29 и 30 септември 2017 г. в ИУ-Варна. Можете да се включите в конференцията с доклад с продължителност до 15 мин. в едно от следните тематични направления:

 • Стопанско-историческо развитие на българските земи през Античността, Средновековието, Модерната епоха и Съвременността – взаимодействието между собствените практики и външните влияния/контакти;
 • Регионалното и националното в българската икономика през вековете;
 • Традиция и модерност в българското стопанско-историческо развитие;
 • Българските стопански дейци в контактната зона между Изтока и Запада – различните примери на стопанско поведение;
 • Изследвания и концепции за българската стопанска история в икономическата теория и в стопанско-историческата мисъл.

По време на конференцията ще се проведе дискусия по темите от първия етап в изготвянето на Библиография на българската стопанско-историческа литература – една от основните бъдещи дейности на ЦСИИ.

До края на 2017 г. докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в Том втори на Известия на ЦСИИ. С оглед включването на изданието в електронните бази данни, Вашият текст трябва да бъде оформен според стандартните технически параметри и да отговаря на следните допълнителни изисквания:

 • Да притежава резюме (Abstract) от 300–500 думи на английски език, поставено веднага след заглавието, което също да бъде преведено и на английски език;
 • След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста;
 • Да е посочена JEL класификация. За подробности виж тук
 • Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове;
 • Архивните материали да се цитират в бележки под линия – footnotes;
 • Цитирането на ползваните извори и литература да е съгласно т.нар. Харвардска система (Harvard short reference system). За подробности виж тук
 • При цитирането на литературата да се прилага транслитерация на заглавия от кирилица на латиница според Обтекаемата система. За подробности виж тук

Заявки за участие, включващи кратко резюме (до 150 думи) се приемат до 1 септември 2017 г. на сайта на ЦСИИ (http://csii.bg/regform.html) или на следния имейл-адрес: cehr.conference@gmail.com

Желаещите да се включат в конференцията трябва да заплатят такса правоучастие 30 лв., изпратена по банков път:

Банка: СИБАНК ЕАД
BIC: BUIBBGSF
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
Основание за плащане: Име на участника, такса за участие в конференция на Катедра Социални и хуманитарни науки при ИУ – Варна.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания (http://csii.bg/)

С уважение:
проф. д.и.н. Иван РУСЕВ,
Председател на Организационния комитет
ас. д-р Боряна АНТОНОВА,
Секретар на Организационния комитет