Проведена кръгла маса на тема „Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.“

На 24 юни 2016 г. в Икономически университет – Варна се проведе национална кръгла маса на тема„Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.“

Форумът бе организиран от катедра „Обща икономическа теория“.

На кръглата маса бяха изнесени 31 научни доклада от 33 представители на икономическата наука от БАН, УНСС, ПУ „Паисий Хилендарски“, РУ „Ангел Кънчев“, ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров“, СА „Д.А.Ценов“-Свищов, ВСУ „Ч.Храбър“, ВУЗФ-София и др.

Домакините от катедра „ОИТ“ на ИУ- Варна се представиха с 6 доклада.

Докладите са публикувани в сборник  и онлайн на сайта:

http://conference.ue-varna.bg/economics-round-table-2016