График за представяне на договори по проект "Студентски практики – Фаза 1"

График за представяне на договори по проект "Студентски практики – Фаза 1"

Студентски практики  

График за представяне на договори в Икономически университет Варна, 2016 г.
по проект "Студентски практики – Фаза 1"
от студенти, ментори и обучаващи организации (работодатели)

СТУДЕНТИ

 Начало на периода на практическото обучение
/
понеделник - неделя от третата предстояща седмица
след представянето на договорите/

Ден и час за представяне на договори
/
вторник и четвъртък, от 13:00 до 15:00 ч./
 

05 – 11.12.2016 г.

17.11.2016 г. (от 13:00 до 15:00 ч.)

12 – 18.12.2016 г.

22 и 24.11.2016 г. (от 13:00 до 15:00 ч.)

19 – 25.12.2016 г.

29.11 и 01.12.2016 г. (от 13:00 до 15:00 ч.)

Място за представяне на договори: Виж "Лица за контакт по проект Студентски практики – Фаза 1"


 

РАБОТОТДАТЕЛИ И МЕНТОРИ

представят договори след предварителна заявка на e-mail: zheleff@ue-varna.bg
и получаване на потвърждение в рамките на 48 ч. за детайли по приема (кабинет, час и лице за прием)

На посочените дни за представяне на договори, могат да се предадат за подпис и договори, с по-късни дати начало на периода на практическото обучение, в случаи, че има технологична възможност за тяхното приемане и ако началната дата на този период е в рамките на предстоящите три месеца (след датата на представяне на договор), а крайната дата отговаря на изискванията на Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейности по проекта (вкл. условието всички започнали практически обучения да са приключили най-късно до един месец преди края на проекта).  


Кои студенти могат да участват

За включване в практическото обучение в реална работна среда могат да кандидатстват действащи студенти (професионални бакалаври, бакалаври и магистри). Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като "професионален бакалавър/бакалавър" и веднъж като "магистър")[1]. Студентите, които предстои да се дипломират трябва да са изпълнили задълженията си по учебен план за съответната образователно-квалификационна степен и да са допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа, като сключват договори не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.


Начин на регистрация на студенти

Допълнителна информация за проекта може да откриете на следния адрес http://praktiki.mon.bg/sp

Адресът за регистрация е http://praktiki.mon.bg/sp/registration/students

След като попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще имате възможност да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате.


Практическо обучение по проект "Студентски практики – Фаза 1" може да започне само, ако са оформени, подписани и качени в системата следните документи, генерирани от уеб системата:

А. Договори, които се генерират от уеб системата:

Стъпка 1Договор между ИУ-Варна и Академичен наставник - студентът избира от уеб системата академичен наставник, който е потвърдил участието си в проекта (с подписани и прикачени в уеб системата договор и актуална длъжностна характеристика).

Стъпка 2Договор между ИУ-Варна и Обучаваща организация (работодател) - за всички студенти един договор.

Стъпка 3Договор между ИУ-Варна и Ментор - за всички студенти един договор.

Стъпка 4Договор между ИУ-Варна и Студент - договорът се генерира от уеб системата и се разпечатва и подписва от двете страни, съгласно посочен график.

Внимание Всички договори по проекта се предават (лично и на място) от участниците, като договори на обучаващи организации се предават от управителя, респ. представляващото лице на обучаващата организация или от упълномощено от него лице, чрез нотариално заверено за целта пълномощно. Чрез упълномощено лице могат да се предават договори и на ментори. 


Б. Документи, които са видими в уеб системата:

Стъпка 5Програма за студентската практика по съответната позиция, с разпределение на дейности и задачи за практическо обучение с общо 240 астрономически часа - съставя се от ментора и се потвърждава от академичния наставник.

Стъпка 6График на практиката по дати и часове на ден с общо 240 астрономически часа - студентът въвежда графика за провеждане на практиката в профила си в срок по възможност до 3 календарни дни след дата на потвърждаване. Графикът подлежи на потвърждаване по електронен път от страна на ментора.


Внимание Студентът предоставя лично подписан от него договор в три екземпляра на посочения функционален експерт всеки вторник и четвъртък от 13:00 до 15:00 ч. (съгласно приет график). Договорът ще бъде приет, само ако профилът на студента отговаря на всички изпълнени 16 условия подробно описани на линка "Важна информация за студенти".

Подписаните договори могат да се получат обратно (при условията, по които са предадени) всеки понеделник и вторник от 12:30 до 14:00 ч. в кабинет 107.

Удостоверенията за завършена практика могат да се получат с лична карта всеки  понеделник и вторник в кабинет 210.

Студенти, обучаващи организации (работодатели) и ментори могат да получат консултации от функционалните експерти всеки работен ден от 15:30 до 16:30 ч.


ИнформацияВажна информация за студенти, ментори и обучаващи организации (работодатели)Проект "Студентски практики – Фаза 1" се изпълнява в партньорство с висшите училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование. Практическо обучение трябва да проведат над 40 000 студенти.
Студентите от ИУ-Варна, които ще могат да участват в тази инициатива, имаща за цел подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда, са 1 747.

След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. Практическото обучение по проекта не замества предвидена по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика. Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация – ментор и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

Бюджетът на проект "СП – Фаза 1" е 37 000 000 лв.


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейските структурни и инвестиционни фондове. ИУ-Варна носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.


[1] Студентът може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, поради доказано нарушение е прекратено правото на участие в проекта.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.