Студентска научна конференция на тема "Ролята на правното знание в съвременната икономическа практика"

За поредна година катедра „Правни науки“ организира Студентска научна конференция,която през настоящата академична година е на тема: "Ролята на правното знание в съвременната икономическа практика".

Форумът ще се проведе на 27.11.2017 г. от 10.00 ч. в Конферентна зала 446 на Икономически университет – Варна.

Студентската научна конференция ще има четири модула (направления), които  съответстват на специалните дисциплини, изучавани от студентите през зимен семестър на 2017/2018 уч. г., а именно:

 1. Трудово и осигурително право;
 2. Търговско право
 3. Вещно право
 4. Публично право

Правилата на конференцията предвиждат класираният на 1-во място (в съответното тематично направление/модул на конференцията) участник ще получи 100 точки по съответната дисциплина и оценка Отличен (6), като се освобождава от явяване на изпит. Класираните от 2-то до 5-то място участници ще получат 40 точки за текущ контрол, като се освобождават от явяване на тест и други задачи за текущ контрол. Докладите допуснати за участие в конференцията, но класирани на следващи места (след 5-то място) получават 20 точки към текущия си контрол (като текущия контрол за семестъра не може да надвишава общо 40 точки).

Докладите и презентацията им ще бъдат оценени от специално формирана  комисия, състояща се от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от състава на катедра „Правни науки”, както и от представители на практиката.

Желаещите да се включат в конференцията, могат да участват с научен доклад, който трябва да бъде изпратен в електронен вариант, на e-mail на ръководителя на семинарните занятия в срок до 15.11.2017 г.

Участващите доклади следва да отговарят на следните изисквания за техническо оформяне:

 1. Титулната (първа) страница на докладите задължително трябва да съдържа следните данни:
 • Заглавие на научния доклад.
 • Име и фамилия на автора, специалност, курс на обучение, административна група, студентски идентификационен номер.
 • Актуален e-mail за връзка с автора на доклада.
 1. Максималният обем на докладите е до 8 (осем) стандартни страници, включително и приложена библиография.
 2. Размерът на белите полета на страница в сантиметри – (top – 2.5, bottom – 2.5, left – 2.5, right – 2.5).
 3. Paper Size – А4.
 4. Шрифт „Times New Roman” или „Times New Roman Cyrilic” – 12 pt
 5. Цитиране: под линия с номера от 1 до “n” (Footnote Text 10 pt.)
 6. Използваната литература и други източници на информация (включително такива от интернет) се посочват задължително на последната страница след основния текст.

Студентска научна конференция