Нова магистърска специалност "Финанси и иновации“

Нова магистърска специалност "Финанси и иновации“

На заседанието си от 29 септември 2016 г. Академичният съвет на ИУ-Варна гласува единодушно за създаване на специалност"Финанси и иновации" в образователно-квалификационна степен "магистър" (дистанционно обучение), обучението по която започва от учебната 2017/2018 г.

Мисията на преподавателския екип е да предлага висококачествено обучение в съответствие с добрите европейски образователни практики и съвременните иновационни трендове във финансовата сфера. То включва  следните основни дисциплини: "Иновации и финансови кризи"; "Иновации в публичните финанси"; "Животозастраховане и продуктови иновации"; "Социални иновации"; "Иновации в банкирането"; "Предприемачески финанси"; "Контролингови иновации в бизнеса" и "Финансово регулиране и нормативно съответствие".

В специалност “Финанси и иновации” могат да се обучават завършили студенти в акредитирани висши училища, които притежават ОКС „бакалавър” по: същата специалност (СС); специалности в областта на стопанските науки и управлението (СНУ); специалности от други направления и други области на висшето образование (ДНДО).

Продължителността на обучението е два семестъра за завършилите СС и СНУ и три семестъра за завършилите ДНДО. Завършилите специалността се дипломират със за­щи­та на магистърска теза или полагане на държавен изпит.