Проект "Студентски практики"

Проект "Студентски практики"

Студентски практики


Уважаеми партньори на Икономически университет – Варна
по проект "Студентски практики" - Фаза 1,

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПРОЕКТА


Удължаването на проекта е допълнителна възможност, както за студенти, пожелали, но не успели до момента да се включат в практическо обучение, така и за новоприетите студенти.


Информираме Ви, че със заповед №РД 09-165 от 21.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ИА ОП НОИР и Ръководител на управляващия орган и след решение на Комитета за наблюдение, крайният срок за изпълнение на дейностите по проект "Студентски практики - фаза 1" е удължен до 29.12.2018 г.
В рамките на срока на удължаване ще бъдат включени нови студенти за обучение в реална работна среда.
Практическите обучения могат да стартират най-рано на 01.10.2018 г. и най-късно на 19.10.2018 г. Практическите обучения трябва да приключат по график най-късно до 29.11.2018 г. с финален отчет от студент, ментор и академичен наставник най-късно до 05.12.2018 г.

Източник: Студентски практики


ИнформацияВажна информация за студенти


Подписаните договори могат да се получат обратно (при условията, по които са предадени) всеки понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се изготвя  след:

  1. успешно приключено практическо обучение
  2. получена стипендия от студента
  3. изпращане на заявка за издаване на имейл: markova@ue-varna.bg

Удостоверение се получава две седмици след изпращане на заявката в дните понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се получава от студента само срещу представен личен документ.


Екип по проект "Студентски практики" - Фаза 1
Икономически университет – Варна


 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------