Регистрацията за студенти по проект "Студентски практики" е отворена

Студентски практики

Уважаеми студенти,

Във връзка със старта на проект "Студентски практики - Фаза 1", Ви уведомяваме, че започна регистрацията за студенти в платформата на проекта http://praktiki.mon.bg.

След като попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще имате възможност да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате.

Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията "Обяви", отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон "Кандидатствай" на онези, които намирате за подходящи.

Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията "Моите обяви", откъдето ще виждате статуса на обявата.

Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.Екип по проект "Студентски практики - Фаза 1"
Икономически университет – Варна
Email: projects@ue-varna.bg

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.