Класиране и записване на студенти в ОКС "магистър"


Резултати от класиране в Икономически университет - ВарнаИмате възможност да се запишете в избраната от Вас специалност
в сградата на ИУ - Варна на бул. "Княз Борис I" 77, зала 116
от 08:00 до 16:30 ч. (без събота и неделя и официални празници)

Новоприетите студенти за обучение в ОКС „магистър“ се записват със заповед и по график, утвърден от ректора. Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от папката опис на студента.

При записването си освен подадените документи студентите представят още:

  1. Документи за записване (закупуват се от книжарницата на ИУ-Варна);
  2. Пет броя снимки формат 3,5/4,5 см;
  3. Документ за внесена семестриална такса за обучение в обслужващата ИУ-Варна банка;
  4. Диплома-оригинал и две копия на дипломата за висше образование; за студенти на ИУ-Варна, които не са получили дипломите си – студентска книжка; завършилите други висши училища (в т.ч. и колежи), представят две копия на академична справка, при условие, че не са получили диплома. Студентите, записани с академична справка, са длъжни да представят в ЦМО оригинал и едно копие на дипломата си в двуседмичен срок след получаването ѝ;
  5. Документ за самоличност.
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Не се допуска записване на студенти за обучение в ОКС „магистър“ с уверения.

Записването на кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища се извършва след решение на АС за признаване на придобитото образование и при представяне на уведомително писмо, съгласно Правилата на ИУ-Варна, за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Кандидат-магистрите са длъжни да проверяват изнесената информация за класирането и записването, и да спазват посочените срокове.

Студентите, обучаващи се по втора специалност в ОКС „бакалавър“ в ИУ-Варна, могат да бъдат записани за обучение в ОКС „магистър“ след дипломиране и по двете специалности в ОКС „бакалавър“.