Записване за курс "Класифицирана информация и нейната защита"

Записване за курс "Класифицирана информация и нейната защита"

Със свое Решение № 57‑I от 06.08.2018 г. Държавната комисия по сигурността на информацията определи Икономически университет – Варна за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за учебната 2018/2019 година.

Икономически университет – Варна предлага краткосрочен курс по първоначално обучение за работа с класифицирана информация и нейната защита. Курсът ще се проведе от 17 до 20 юни и има за цел да се даде на обучаемите първоначална подготовка, която да им позволи да заемат щатни длъжности или да изпълняват задачи, за които се изисква достъп до класифицирана информация.

Съдържанието на учебната програма съответства на Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията.

При успешно завършване на курса обучаемите подписват Декларация приложение № 18 към чл. 159, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицирана информация, след което им се издава Удостоверение за преминато обучение, което се признава за валидно от контролиращите органи.

Хорариум на курса – 24 учебни часа. Такса за провеждане на курса – 150 лв.

Информация за курса

гл. ас. д-р Деян Михайлов
 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164535

Email Email: dgmihaylov@ue-varna.bg


За записвания

Мариана Гегова

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.

каб. 214