Защита на дипломни работи за допълнителна специалност "Бизнес комуникации и PR"

Защита на дипломни работи за допълнителна специалност "Бизнес комуникации и PR" ще се проведе на 27.06.2016
Моля, да предадете дипломните работи до 15.06.2016 в кабинет 219 заедно с вносна бележка за платена такса по сметката на ИУ-Варна:

СИБАНК ЕАД

IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00

BIC: BUIBBGSF

трите имена, специалност  - защита на ДР - ПКО

За допълнитена информация: Севда Цонева

Email: lifelonglearning@ue-varna.bg, Мобилен тел. 0882 164 859