Информация за Държавна сесия - месец Септември 2019, за бакалаври и магистри към катедра МИО

УКАЗАНИЯ

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" , които следва да се явяват през месец септември 2019 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят в периода 29 и 30 август

I. В кабинет Н-108 - на инспектор по учебната дейност на специалности МИО  (бакалаври) и  МБ (магистри):

 1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, с изписани на гърба име, фамилия и факултетен номер;
 2. Обходен лист по образец, закупен от книжарницата на университета и заверен в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта (ако е издадена такава).
 3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл: пълен, точен и верен адрес,  и име на получателя, на който следва да бъде изпратена дипломата. На гърба на плика се изписва  специалност и факултетния номер на дипломанта;
 4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалавър / магистър), закупено от книжарницата на университета;
 5. Касов бон (оригинал) за платена такса от  70.00 лв. (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.) в касата на университета / кабинет 231,  II етаж/. 
 6. Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – Мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

 II. След представяне на тези документи, студентът предава в:

 • Сектор "Студенти" /каб. 214 - за бакалаври/ 
 • Център за магистърско обучение" /каб. 114 - за магистри/

 1. Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност /каб. Н-108/. Студентите, които вече са се явявали на ДИ и са предали плик с горепосочените документи,  представят за заверка  само попълнено ново заявление.
 2. Студентска книжка;
 3. За „Център за магистърско обучение"  - Копие на дипломата, с която сте кандидатствали (само за студентите, завършили Колежи, включително Колеж по туризъм-Варна и Висши училища, различни от ИУ-Варна).За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

ВАЖНО! - Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г. - т.12)

.................................................................................................................................................................................

III. Държавният изпит и защитата на дипломни работи (бакалаври и магистри) е на 13.09.2019 г. за спец.МИО и МБ

 ВАЖНО! С решение на КС (Протокол 12/01.07.2017 г.) се изисква при явяване на държавна сесия дрескод, в съответствие с Етичния кодекс на ИУ-Варна - гл.4, чл.15, ал.(4) - https://old.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=10772.

         Графикът за явяване на писмен изпит и на защита ще бъде готов на 11.09.2019г., справки в интернет www.ue-varna.bg катедра МИО, и на таблото пред каб. Н-108.

Дипломните работи (подписани от научния ръководител) - 1 екземпляр на хартиен носител и 1 екз. на диск, се предават в каб. Н-108 не по-късно от 05.09.2019

Рецензиите се получават  1 ден преди защитата след 14.00 ч. в каб. Н-108.