Защита на дипломни работи специалност "Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес"

Защитата на дипломни работи за специалност "Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес" ще се проведе на 27.04.2016 от 08:00 в кабинет 317 А.
 Моля да предадете дипломните си работи до 18.04.2016 в кабинет 219 заедно с вносна бележка за платена такса по сметката на ИУ-Варна:

СИБАНК ЕАД

IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00

BIC: BUIBBGSF

трите имена, специалност  - защита на ДР - ПКО

За допълнитена информация: Севда Цонева

Email: lifelonglearning@ue-varna.bg, Мобилен тел. 0882 164 859