Анкетно проучване на ЦКО и ЦМО

Анкетно проучване на ЦКО и ЦМО

Проучване на студентите дипломанти-бакалаври (IV курс) за нагласите
за кандидатстване и очакванията им към обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна

Уважаеми колеги,

Настоящото проучване се провежда от Центъра за качество на обучението (ЦКО) съвместно с Центъра за магистърско обучение (ЦМО) при ИУ-Варна. То цели да се проучат нагласите за кандидатстване и очакванията към обучението в магистърска степен .

Резултатите от проучването ще се използват за пододбряване на качеството на процеса на кандидатстване и обучение в ОКС "магистър". Вашите отговори са ценни за нас. Анонимността на Вашето мнение е гарантирана.

Срокът за попълване на анкетата е до 30 април 2017 г.

Анкетно проучване на ЦКО и ЦМО

Предварително Ви благодарим за съдействието!