Шеста студентска научна конференция на тема "Търговия 2020"

Шеста студентска научна конференция

„Търговия 2020“

16 април 2019 г., 9:00 ч., зала 446 (Конферентна) на Икономически университет - Варна

На 16 април 2019 г. (вторник) катедра „Икономика и управление на търговията“ организира шеста по ред Студентска научна конференция на тема „Търговия 2020“, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти,  привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Научно жури: проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Донка Желязкова и ас. д-р Виолета Петева

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра „Икономика и управление на търговията“, във Фейсбук и в сборник със студентски разработки „Търговия 2020“ (6-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:

Максимален обем – 8 печатни страници

Изисквания за форматиране – използвайте прикачения шаблон/модел   на доклад тук .

  • Paper size: A4;
  • Margins: top – 2,5 cm, bottom – 2,5 cm, left – 2,5 cm, right – 2,5 cm;
  • Номерация на страниците: долу, центрирано, от 1 до n.;
  • Заглавие: - Times New Roman, 12 pt, Bold, Centered, главни букви;
  • Основен текст: шрифт - Times New Roman, размер – 12 pt, двустранно подравняване; междуредие: 1,5 lines;
  • Нов абзац с отстъп 1 см (Format-Paragraph – Special (First line – 1 cm);
  • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n (Footnote text – 10 pt);
  • Фигури: вмъкнати на съответното място в текста, в рамките на текстовото каре. Под фигурата  - номер и наименование (font style – Bold, alignment – Center);
  • Таблици – над таблицата – номер и наименование (font style – Italic). Таблиците – центрирани, наименованието – дясно подравнено спрямо таблицата.

Докладът, оформен според приложения шаблон/модел  , се представя разпечатан в методичен кабинет Н-106, с подпис на преподавател от катедрата или ИУ-Варна, одобрил доклада, и се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg

По регламент представянето на доклада трябва да е в резюме с продължителност до 7 минути (ще бъде осигурен мултимедиен проектор).

Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.

Краен срок за представяне на докладите 12.04.2019 г. (петък) в каб. Н-106 и на електронната поща: iut@ue-varna.bg