Подаване на заявления за разработване на дипломни работи и магистърски тези

Подаване на заявления за разработване на дипломни работи и магистърски тези

         Студентите от 4 курс ред. об. "Индустриален бизнес и предприемачество" (бакалаври), които към момента имат среден успех от следването минимум Много добър 4.50 (или много близък до него) и от 5 и 6 курс редовно  и дистанционно обучение "Корпоративен бизнес и управление" (магистри), които  желаят да положат държавен изпит чрез разработване и защита на дипломна работа следва до 30 декември  2017 г. да подадат заявление.

         Заявлението се изтегля от тук  попълва се и се подава в Н-107 кабинет или се изпраща от личния мейл на студента на  мейла на катедрата  indbusiness@ue-varna.bg .

         Назначените научни ръководители ще бъдат обявени в новините на катедрата в началото на м. януари  2018 г.

От катедра "Индустриален бизнес"