Записване в ОКС "бакалавър"


Резултати от класиране в Икономически университет - Варна

Записването на новоприетите студенти от Основен прием е в периода от 16 до 17 юли (включително) 2019 г. в зали 221 и 222 (според входящият номер)

Необходими документи:

  1. Диплома за средно образование - оригинал
  2. Документ за самоличност
  3. Четири снимки за документи – формат 3,5/4,5 см
  4. Комплект документи за записване - 22,00 лв. (с ДДС). Документите се закупуват от книжарницата на ет. 1 в основна сграда на ИУ-Варна.
  5. Документ за внесена семестриална такса в обслужващата търговска банка (с изключение на приетите от Ранен прием). Таксата може да бъде платена и в офиса на банка ДСК в сградата на университета.
ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна


Във вносната бележка за “задължено лице” се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За “основание на плащане” се изписва “такса за обучение”.

Забележки:

  1. Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя.


Работно време на Комисията за записване:
от 08:00 до 16:30 ч. (без събота и неделя)
Зали 221 и 222, ет. 2