Разписание за изпитите на студентите от летния семестър на 2014-2015 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ИКОНОМИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ПРОГРАМИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Р  А  З  П  И  С А  Н  И  Е

за изпитите на студентите от летния семестър

на учебната 2014/2015 година – 05.10. – 30.10.2015 г.   

№ по ред

Учебна дисциплина

Преподавател

Ден (дата)

Час

Аудитория

1

2

3

4

5

6

А. СПЕЦИАЛНОСТИ

 "Журналистика"

ІI курс

1.

Български език и стилистика

Доц. д-р Анастасия Кондукторова

21октомври

28 октомври

13.00-15.00 ч

13.00-15.00 ч

Каб. 1-225-а

Каб. 1-225-а

2.

Редактиране

Ст. преп. Таня Атанасова

21октомври

28 октомври

13.00-15.00 ч

13.00-15.00 ч

Каб. 1-225-а

Каб. 1-225-а

3.

Теория и история на връзки с обществеността

Ст. преп. Миглена Маринова

6 октомври

20 октомври

17.00 ч.

17.00 ч.

Каб. 1-225-г

Каб. 1–225-г

“Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес”

ІІ курс

1.

Пъблик рилейшънс на хотела и ресторанта

Проф. д-р Светла Ракаджийска

9 октомври

23 октомври

13.00 ч.

13.00 ч.

Зала 2 - 103

Зала 2 - 103

2.

Инвестиции и инвестиционна политика

Проф. д-р ик.н. Н. Сълова

8 октомври

15 октомври

11.00 ч.

11.00 ч.

Каб. 1 – 226

Каб. 1 - 226

"Бизнес комуникации и PR"

ІІ курс

1.

Контролинг в бизнескомуникациите

Доц. д-р Христина Казашка

15 октомври

22 октомври

13.00 ч.

13.00 ч.

Зала 2 – 116

Зала 2 - 116

2.

Маркетингова диагностика, реклама и PR

Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова

9 октомври

16 октомври

11.00 ч.

11.00 ч.

Каб. 1 – 106

Каб. 1 – 106

Забележка: Първата  посочена дата е за редовна, а втората  – за  поправителна сесия.