Януарски прием на кандидати за обучение в ОКС "магистър"

Януарски прием на кандидати за обучение в ОКС "магистър"

Приемът се отнася само за кандидати, завършили "Други направления и други области на висшето образование" (ДНДО) в предходна бакалавърска или магистърска степен, както и за студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър" в същото професионално направление (СПН).

Обучението се осъществява в четири професионални направления: "Икономика", "Туризъм", "Администрация и управление" и "Информатика и компютърни науки".

Магистърската степен е добра възможност за желаещите да разширят и задълбочат своите икономически и управленски знания, както и да придобият практически умения в отделни професионални направления. Завършилите могат да се реализират като ръководни кадри във всички сфери на икономиката, администрацията и туризма. Обучението предоставя възможност за международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения, както и условия за образователна мобилност в множество утвърдени университети в Европа.

Кандидатите имат възможност да избират от следните специалности и форми на обучение:

  • редовна форма на обучение (държавна поръчка, платен прием)
  • дистанционна форма на обучение (държавна поръчка, платен прием)

Област на висшето образование

Професионално направление

Магистърска специалност

Форма на обучение

Редовна

Задочна

Дистанционна

Социални, стопански и правни науки

Икономика

Счетоводство и контрол

Публични финанси

Банков мениджмънт

Корпоративни финанси

Корпоративен бизнес и управление

Глобален търговски бизнес

Строително предприемачество

Икономика на недвижимата собственост

Аграрен бизнес

Качество и експертиза на стоките

Управление на продажбите и мърчандайзинг

Реклама и медийни комуникации

Корпоративен маркетинг

Комуникации и бизнес развитие

Бизнес икономика

Бизнес информационни системи

Логистичен мениджмънт

Администрация
и управление

Мениджмънт

Мениджмънт на човешките ресурси

Публична администрация

Туризъм

Международен туристически бизнес

С цел съкращаване срока на обучение занятията за първите два семестъра се провеждат модулно в съкратени срокове по график от месец февруари 2016 г. до месец юли 2016 г., а дипломирането на записаните магистри е през месец  юни 2017 г.

През първата година на обучението си студентите имат възможност да се възползват от държавна поръчка (в случай, че не са ползвали такава за предходно обучение в ОКС "магистър").

Семестриалните такси за обучението са, както следва:

  • за първи семестър (държавна поръчка) - 231.00 лв.
  • за втори семестър (държавна поръчка) - 231.00 лв.
  • за трети семестър (платен прием) - 850.00 лв.
  • за четвърти семестър (платен прием) - 850.00 лв.

Таксите за първите два семестъра се заплащат общо (462.00 лв.) при записване на студента.

Таксите за платено обучение за първите два семестъра са по 850.00 лв. за семестър платими всеки семестър.Документи се подават в основната сграда на Икономически университет - Варна (бул. "Княз Борис I" № 77) в стая 114 (първи етаж) от 08:00 до 16:30 часа (без събота и неделя).

Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук: https://old.ue-varna.bg/bg/Faculty.aspx?fid=6096&actbtn=6089

За актуална информация следете сайта на университета: www.ue-varna.bg
За контакти: 0882 165676; 052 830806; 0885 637600, E-mail: cmo@ue-varna.bg