Методически указания за разработване на отчет от студентите за проведеното практическо обучение

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Методически указания

за разработване на отчет от студента за проведеното

практическо обучение на студентите от специалност „Статистика и иконометрия” и получените знания от него

1. Име, презиме и фамилия на студента, специалност, фак. №, курс и форма на обучение.

2. Място и период на провеждане.

3. Цел на практическото обучение.

4. Задачи за постигане на целта на практическото обучение.

5. Описание на основните дейности и процедури, изпълнявани от студента.

6. Основни резултати, свързани с практическото обучение, съобразени с програмата и въпросника за провеждане на изпит.

7. Забелязани слабости в статистическата методология и организацията на отчетността по време на практическото обучение.

8. Предложения за усъвършенстване на статистическата методология в практиката.

9. Самооценка на равнището на получените знания по време на практическото обучение (с едно, две изречения).

                  

                                                        РЪКОВОДИТЕЛ НА

08.04.2015 г.                                                 КАТЕДРА “СТАТИСТИКА”:       (п)

(доц. д-р В.Хаджиев)