Въпросник за провеждане на изпит по практическо обучение на студентите от III курс, спец. "Статистика и иконометрия"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ВЪПРОСНИК

за провеждане на изпит по практическото обучение

на студентите от спец.”Статистика и иконометрия”, III курс

1. Същност, задачи и образователно съдържание на практическото обучение в статистическата практика.

2. Организационна структура на ТСБ и методологически функции на отделите му.

3. Компютърна обработка на статистическата информация от текущите изучавания: организация, проблеми, резултати.

4. Компютърна обработка на статистическата информация от еднократни репрезентативни изучавания: организация, проблеми, резултати.

5. Компютърна обработка на статистическата информация: организация, проблеми и резултати.

6. Преброяване на населението: същност, задачи, законова уредба, методология.

7. Брой на населението: демографски категории и връзките между тях.

8. Изучаване на вътрешната миграция при преброяване на населението.

9. Репрезентативни изучавания на работната сила, здравното състояние на населението като съпътстващи при преброяване на населението.

10. Методология на статистиката на цените в България: същност, организация, изучавания.

11. Индекс на потребителските цени: същност, организация, изчисляване.

12. Методология на домакинските бюджети: същност, извадки, организация на наблюдението, групировки, резултати.

13. Планиране, организация и провеждане на извадковите изследвания в ТСБ.

14. Методология и организация на статистиката в промишлеността.

15. Методология и организация на статистиката в строителството.

16. Методология и организация на статистиката в селското стопанство.

17. Методология и организация на статистиката на външната и вътрешна търговия.

18. Предложение за създаване на система от показатели, чрез която да се анализира дейността на фирмата. (валидно за стаж в друга фирма/ учреждение извън ТСБ).

                                                        РЪКОВОДИТЕЛ НА

08.04.2015 г.                                                 КАТЕДРА “СТАТИСТИКА”:       (п)

(доц. д-р В.Хаджиев)