Правила за организация на изпита по практическо обучение на студентите от спец. "Статистика и иконометрия"

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

П Р А В И Л А

за организация на  изпита по практическото обучение на

студентите от специалност “Статистика и иконометрия” -

Икономически университет - гр.Варна

         1.  Изпитът се провежда  през м.септември 2015 г. по утвърдения график за учебния процес.

         2. До изпит се допускат студенти, представили удостоверение за проведено практическо обучение/служебна бележка, договор (по образец от кат. Статистика) с фирма/учреждение, отчет за дейността си, съобразно изготвената програма.

         3. Изпитът се провежда писмено и чрез индивидуално събеседване по програмата за провеждане на практическото обучение.

         4. Знанията на студентите се оценяват с изпит с оценка.

5. Студентите, които не са провели практическото си обучение и/или не са издържали изпита не могат да прекъсват. Те провеждат практическото си обучение и полагат изпита си до следващата обявена дата за изпит, съгласно графика на учебния процес.

         6. Майки с деца до 3 г., бременни студентки и студенти по болест се допускат до изпит по практическо обучение с разрешение на декана на факултета извън обявената дата за изпит.

7. Завърналите се от студентски бригади студенти могат да проведат защитата на практическото обучение не по-късно от 15.10.2015 г., съгласно графика на учебния процес за уч. 2015/2016 г.

                                               РЪКОВОДИТЕЛ НА

08.04.2015 г.                                      КАТЕДРА “СТАТИСТИКА”:              (п)

                                                                                                 (доц. д-р В.Хаджиев)