Програма за провеждане на практическото обучение на студентите, III курс, спец. "Статистика и иконометрия" във фирма (учреждение)

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

П Р О Г Р А М А

за провеждане на практическото обучение на студентите

от специалност "Статистика и иконометрия" във фирма (учреждение)

         1. Проучване организационната структура и разпределение на работата в търговската фирма (учреждението).

         2. Запознаване с  начина на организация на статистическата отчетност във фирмата (учреждението).

         3. Проучване на методологията по провеждане на съответното изучаване, в което участва фирмата (учреждението).

         4. Анализ на възможностите за проучване и организация на статистическото изучаване за дейностите във фирмата (поне в една дейност задължително).

         5. Запознаване с начините на анализ на статистическата информация, която задължително се събира и тази, която се използва във фирмата.

         6. Предложения за създаване на система за анализ на статистическата информация в съответната фирма (учреждение): общо за сектора, към който принадлежи и по отделни дейности.

        

        

                                               РЪКОВОДИТЕЛ НА

08.04.2015 г.                                     КАТЕДРА “СТАТИСТИКА”:         (п)

                                                                                                 (доц. д-р В.Хаджиев)