Програма за провеждане на практическото обучение на студентите, III курс, спец. "Статистика и иконометрия" в ТСБ

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

П Р О Г Р А М А

за провеждане на практическото обучение на студентите

от специалност "Статистика и иконометрия" в ТСБ

  1. Проучване организационната структура и разпределение на работата в ТСБ.
  2. Запознаване с организацията и методологията за провеждане на статистически изследвания в областта на “Бизнес статистика”
  3. Запознаване с организацията и методологията за провеждане на статистически изследвания в областта на “Демографска и социална статистика”
  4. Запознаване с организацията и методологията за провеждане на статистически изследвания в областта на “Статистика на околната среда, инфраструктурите и региони”
  5. Запознаване с организацията и методологията за провеждане на статистически изследвания в областта на “Макроикономическа статистика”
  6. Запознаване с организацията и методологията за провеждане на статистически изследвания в областта на “Информационни и комуникационни технологии”
  7. Запознаване с организацията и методологията за провеждане на статистически изследвания в областта на “Планиране, международни проекти, управление на качеството и административното обслужване”
  8. Проучване на основните статистически формуляри, използвани в ТСБ и разработване на схема за групирането им в подсистеми.
  9. Проучване състоянието на автоматизацията и компютъризацията при обработка на статистическата информация.
  10. Хармонизация на статистиката в България съобразно стандартите на Евростат.

                                                           РЪКОВОДИТЕЛ НА

08.04.2015 г.                                               КАТЕДРА “СТАТИСТИКА”:  (п)

                                                                                                 (доц. д-р В.Хаджиев)